Praktijkvoorbeelden letselschade

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden uit onze eigen praktijk en de daaruit volgende letselschadevergoeding. Op deze pagina vindt u ook informatie over smartengeld en voorbeelden van schadeposten

Slager raakt invalide

Een man van 52 jaar wordt als voetganger aangereden door een auto. Hij was tot dat moment slager. Door het ongeval loopt hij echter een dwarslaesie en hersenletsel op. De man wordt voor 92% invalide verklaard en is 100 % afhankelijk van de hulp van derden. Geëist wordt een vergoeding voor het inkomstenverlies en smartengeld voor de familieleden.
Schadeloosstelling € 2.300.000

Schadevergoeding aan kinderen van overleden moeder

Een alleenstaande moeder raakt als bestuurster buiten haar schuld betrokken in een verkeersongeval en overlijdt. Haar meerderjarige kinderen ontvangen smartengeld. Haar minderjarige zoon krijgt naast smartengeld ook schadevergoeding voor het wegvallen van het inkomen van zijn moeder, berekend tot zijn 25 jarige leeftijd, zodat hij zonder financiële problemen studie kan vervolgen.

Ouders overleden fietser ondervinden psychisch letsel

Een 25-jarige fietser, enige zoon van echtpaar, wordt zonder aanwezige eigen schuld door automobilist doodgereden. Haar ouders ontvangen smartengeld wegens ernstige posttraumatische psychische klachten die algeheel arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Zij ontvangen vergoeding voor psychisch letsel, (shockschade), algehele schadeloosstelling wegens inkomstenverlies en een vergoeding voor het gemis aan pensioenopbouw.

Bejaarde voetgangster overlijdt na ongeluk

Een bejaarde voetgangster wordt aangereden door een automobilist en met zwaar lichamelijk letsel gedurende vijf maanden intensief verpleegd. Haar kinderen moeten gedurende die vijf maanden dit lijden en de aftakeling van hun moeder aanzien. Na vijf maanden van intensief lijden overlijdt de moeder. De kinderen ontvangen smartengeld en als erfgenamen de letselschadevergoeding van hun moeder.

naar top pagina

Nieuwe ontwikkelingen

Meeroker heeft recht op schadevergoeding

Onlangs deed het gerechtshof in Arnhem een voor Nederland unieke uitspraak. De rechter is van mening dat een vrouw die jarenlang op haar werkplek had ‘meegerookt’ de schade mocht verhalen bij de werkgever.
De vrouw werkt bij een stichting in Zwolle en krijgt in de jaren 1983 – 2000 steeds meer en vaker last van luchtweginfecties, astma en andere aandoeningen. In januari 2000 legt ze verband met haar werk, waar ze wordt blootgesteld aan de sigarettenrook van collega’s. De vrouw (medisch secretaresse) stelt haar werkgever aansprakelijk voor de gezondheidsschade die ze heeft opgelopen. De zaak komt bij de rechter.

’Werkgever moet 50% van medische kosten vergoeden’

Verergering van de klachten
De rechter ondervraagt tijdens de zitting een deskundige en neemt het medische dossier van de vrouw door. De rechter is na dit onderzoek van mening dat –gelet op de medische voorgeschiedenis van de vrouw– de kans dat het meeroken tot verergering van de gezondheidsklachten heeft geleid even groot is als de kans dat andere factoren de verergering van de klachten kunnen verklaren. Vervolgens bepaalt het gerechtshof dat op grond van de wettelijke bepalingen over bedrijfsongevallen de werkgever vijftig procent van de medische kosten moet vergoeden. De rechter geeft wel aan dat de werkgever onder deze verplichting kan uitkomen als hij kan aantonen dat hij genoeg maatregelen heeft getroffen om gezondheidsschade te voorkomen. Het hof wacht nog op de bewijslevering.

Let op! De uitspraak kan een doorbraak betekenen in de discussie over roken op het werk. Vooral horecabedrijven moeten rekening houden met schadeclaims, omdat dit de enige branche is waar nog steeds mag worden gerookt op de werkplek.

Gerechtshof Arnhem, 26 september 2006, nr. 2003/869

naar top pagina

Smartengeld als schadevergoeding

Wanneer u lichamelijk en psychisch lijdt, kunt u in aanmerking komen voor smartengeld. Voor het opstellen van deze schadevergoedingspost inventariseert de deskundige van STAAL samen met u alle persoonlijke omstandigheden en veranderingen zoals:

  • aard en ernst van het letsel
  • de mate van arbeidsongeschiktheid en al dan niet verlies van werk
  • al dan niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s en sporten
  • littekens en verminkingen en hun zichtbaarheid voor derden
  • tijdelijke of constante pijn
  • mate van afhankelijkheid van derden
  • mate van invaliditeit
  • psychisch lijden als gevolg van lichamelijk letsel van dierbaren (shockschade)

Smartengeld voor nabestaande
Nabestaanden hebben in de ons omringende landen recht op smartengeld wanneer hun dierbare overlijdt als vergoeding voor het geestelijk lijden. In Nederland is dit principe slechts onlangs (en dus nog in beperkte mate) erkend in de wet Affectieschade.

naar top pagina

Andere schadeposten

Zie hieronder een kleine opsomming van de schadeposten waaraan u aan kunt denken bij letselschade:

• Smartengeld voor de geleden en eventueel nog te lijden pijn en verloren levensvreugde
• Reiskosten tbv medische hulp maar ook eigen bijdrage aangepast vervoer, reiskosten voor vrienden/familie
• Salarisverlies (inclusief verwachte salarisverhogingen, winstdeling, 13e maand e.d.), maar ook verlies pensioen en nabestaandenpensioen
• Annulering van geboekte reizen of abonnementen
• Eigen risico van ziektekostenverzekering en niet verzekerde extra kosten
• Protheses en orthopedische hulpmiddelen
• Aanpassingen thuis: verplichte verhuizing vanwege immobiliteit, extra verwarmingskosten vanwege gedwongen thuiszitten, aanpassingen aan meubilair en woning
• Huishoudelijke hulp en/of verpleeghulp
• De onmogelijkheid om een hypotheek af te sluiten tegen normale voorwaarden met als gevolg hogere premies of uitsluiting
• Als letsel leidt tot overlijden hebben bepaalde nabestaanden recht op vergoeding van begrafenis resp. crematiekosten, alsmede gederfde inkomsten.
• Kledingschade.

naar top pagina

_______________________________________________
STAAL, Stichting Adequate Afhandeling Letselschade
Postbus 1228, 5004 BE Tilburg, Tel: 06 46091930, KvK 18076435